O nama

Sadržaji na internetskim stranicama Katedre za stilistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu namijenjeni su isključivo osobnoj uporabi. To znači da je dopušteno njihovo preuzimanje, ispisivanje i širenje, pod uvjetom da je svrha tih djelatnosti privatne naravi.

Za svaku drugu uporabu, primjerice za objavljivanje tih sadržaja u drugim medijima, bilo tiskanim ili elektroničkim, treba prethodno pribaviti pismeno dopuštenje Katedre za stilistiku kada su posrijedi njezine publikacije i drugi sadržaji koji se odnose na nju, odnosno treba zatražiti dopuštenje autora kada je posrijedi njihovo intelektualno vlasništvo. Katedra za stilistiku nije ovlaštena da dopuštenje za objavljivanje potonjih sadržaja prenosi na treće pravne ili fizičke osobe.